Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

Paardenarts.nl is een onafhankelijk kennisplatform voor paardenhouders en –liefhebbers. Binnen de Veterinaire en Algemene Kennisbank en gerelateerde social media worden artikelen voor paardenhouders en –liefhebbers gepubliceerd. Het is daarbij de bedoeling zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses van onze doelgroep. Paardenarts.nl hanteert strikte richtlijnen waarop artikelen worden geschreven.

1. Onafhankelijk

Adverteerders of partners hebben geen enkele invloed op de content die op de website of social media worden gepubliceerd. Er wordt tevens een strikte scheiding gehanteerd tussen promotionele en ‘inhoudelijke’ content (teksten). Auteurs dragen, tenzij anders afgesproken, altijd op vrijwillige basis bij aan de totstandkoming van de artikelen. Betaalde promoties en advertenties (teksten, geen banners e.d.) worden duidelijk voorzien van een vermelding (bijvoorbeeld door: advertentie, sponsored of advertorial)

2. Kwaliteit

2.1 Paardenarts.nl biedt auteurs (paardenartsen en specialisten) op diverse vakgebieden de mogelijkheid om artikelen te publiceren binnen de Veterinaire en Algemene Kennisbank.
De auteurs schrijven onder eigen naam. De artikelen komen in samenwerking met de redactie van Paardenarts.nl tot stand.

2.2 Paardenarts.nl beïnvloedt de meningen of visie van de auteurs niet en vraagt hen nooit hun persoonlijke mening aan te passen aan andere doelstellingen.

2.3 Ook voor auteurs gelden deonze bepalingen uitbinnen onze algemene voorwaarden. Zaken als ongepast taalgebruik, bashen of ongepast taalgebruik worden door Paardenarts.nl niet getolereerd .

3. Redactie

De redactie van Paardenarts.nl is verantwoordelijk voor het redigeren van die artikelen en ziet er op toe dat richtlijnen worden gehanteerd. Onderwerpen van artikelen komen altijd in samenspraak met Paardenarts.nl tot stand. Eindredactie en –planning gebeurt altijd door de redactie van Paardenarts.nl, waarbij de wensen van de auteurs altijd worden gerespecteerd.

4. Eigendom en aansprakelijkheid

4.1 Door materiaal te publiceren op Paardenarts.nl verklaart de auteur afstand te doennemen van het eigendomsrecht . Zonder bijkomende rechten en plichten of beperkingen.

4.2 Voor materiaal waarop je niet zelf het auteursrecht hebt, geldt dat je deze alleen mag publiceren als je toestemming hebt van de rechthebbende, dan wel dat deze onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door publicatie van dergelijk materiaal verklaar je dan ook dat dit het geval is.

4.3 Als auteur ben je zelf aansprakelijk voor hetgeen er onder jouw titel gepubliceerd is. Je opereert hierbij binnen de wetten en codes die hiervoor gelden. Mocht Paardenarrts.nl een redelijk vermoeden krijgen, dan wel tot besef komen dat het door jouw aangeleverde materiaal in strijd is met de wet of met een van de hierboven genoemde verboden, dan heeft Paardenarts.nl het recht om materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Paardenarts.nl zal hier melding van doen, maar kan eenzijdig het besluit tot verwijderen nemen. Paardenarts.nl kan te allen tijde het besluit nemen om publicaties ongedaan te maken.

5. In rechte optreden en vrijwaring

5.1 Je machtigt Paardenarts.nl om namens jou in rechte op te treden tegen overname van jouw materiaal door derden, in de vorm waarop ze op paardenarts.nl gepubliceerd zijn. Veelal wordt dit wel in overleg gedaan.

5.2 Je vrijwaart Paardenarts.nl voor aanspraken met derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke manier dan ook tegen de wet is.

6. Geheimhouding

Op de gehele samenwerking, inclusief alle conversaties, rust een geheimhoudingsplicht. Iedereen zal op een zo gepast mogelijk manier maatregelen nemen om ongewild verlies tegen te gaan.

Regels voor de auteurs

1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming of duidelijke bronverwijzing artikelen van andere websites geheel of gedeeltelijk over te nemen. Bij vertalingen moet er een duidelijke bronvermelding zijn.

2.Promotie van (al dan niet) eigen producten of diensten in een artikel is niet toegestaan; artikelen mogen eveneens niet gericht zijn op linkpromotie (linkbuilding) doeleinden.

3.Auteurs mogen zich niet laten betalen om te schrijven over producten, diensten of organisaties.

4.Alleen indien expliciet met de redactie afgesproken en indien het voor bezoekers ook duidelijk als zodanig herkenbaar is, mag er in of onder een artikel een promotioneel bericht opgenomen worden.

5. Artikelen worden niet in zijn geheel op andere websites doorgeplaatst, tenzij anders afgesproken. We proberen hiermee de lezers authentieke (unieke) content te bieden en tegelijkertijd problemen met duplicated content te voorkomen.

6. Gedeeltelijke doorplaatsing van artikelen op de eigen website, anderzijdse pagina of blog is wel mogelijk, alleen na het moment van plaatsing op Paardenarts.nl en met verwijzing naar het eerder geplaatste artikel.