Paardenarts
Zoek op aandoening of onderwerp

 

Inhoud

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en aanvaarding
Artikel 4. Contractsduur, uitvoering van de overeenkomst en wijziging van de overeenkomst
Artikel 5. Recht van herroeping
Artikel 6. Betaling
Artikel 7. Prijs
Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
Artikel 9. Plaatsing en inhoud van Advertentiemateriaal en reclame-uitingen op Paardenarts.nl en/of gebruik van content van Paardenarts.nl 
Artikel 10. Beheer
Artikel 11. Garantie & onderzoek
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Vrijwaring
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Intellectuele eigendom
Artikel 16. Persoonsgegevens
Artikel 17. Slotbepaling

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende termen beginnend met een hoofdletter als volgt te definiëren:

Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich verbonden heeft aan Paardenarts.nl door middel van het plaatsen van een vermelding, een advertentie of een banner op Paardenarts.nl.

Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een advertentie wordt samengesteld.

Artikelen: (nieuws)artikelen die uitgegeven worden door Paardenarts.nl.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich verbonden heeft aan Paardenarts.nl door middel van een bezoek aan Paardenarts.nl en/of het verrichten van handelingen binnen de website zoals het bekijken of downloaden van gegevens of het aanmaken van een persoonlijk account of bedrijfsaccount.

Nettiquette: de (gedrags)regels zoals die gelden voor de communicatie over het internet. Dit houdt onder meer in dat zowel de Gebruiker als de Adverteerder geen rechten van derden zal schenden en geen schade aan derden toe zal brengen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Paardenarts.nl en de Gebruiker of de overeenkomst tussen Paardenarts.nl en de Adverteerder.

Paardenarts.nl: een onafhankelijk crossmedia platform voor de gehele paardenbranche, de doelgroep bestaat o.a. uit paardenliefhebbers, en- houders, paardenartsen en adverteerders.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Paardenarts.nl en de Gebruiker of Adverteerder.
2.2. De websites van Paardenarts.nl gelden als een openbaar aanbod tot het aangaan van een
overeenkomst. Een ieder die de website van Paardenarts.nl bezoekt en informatie welke door middel van de website beschikbaar is of kan worden, tot zich neemt, gaat hierdoor een Gebruikersovereenkomst aan met Paardenarts.nl en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, indien hij een van de websites van Paardenarts.nl onverwijld na het benaderen daarvan verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
2.4. Algemene Voorwaarden van de Gebruiker of Adverteerder zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Gebruiker of Adverteerder en Paardenarts.nl. Dergelijke Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Paardenarts.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch aan de Gebruiker en Adverteerder bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na de bekendmaking of op een latere datum zoals in de bekendmaking is vermeld. Indien een wederpartij een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
2.6. Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. Paardenarts.nl en de Gebruiker of Adverteerder dienen dan te overleggen over de vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Hierbij dient men het doel en de strekking van de oude bepalingen in acht te nemen.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en aanvaarding

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Paardenarts.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2. Paardenarts.nl behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen 7 (zeven) dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.
3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
3.4. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5. Tenzij Paardenarts.nl het aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de Adverteerder van de aanbieding van Paardenarts.nl.
3.6. Paardenarts.nl kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Adverteerder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.7. Indien de aanvaarding door de Adverteerder afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Paardenarts.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.8. De (elektronische) administratie van Paardenarts.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als
bewijs van de tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomsten met de Adverteerder.

Artikel 4. Contractsduur, uitvoering van de overeenkomst en wijziging van de overeenkomst

4.1. De Overeenkomst tussen de Adverteerder en Paardenarts.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst anders aangeeft of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch anders zijn overeengekomen.
4.2. Paardenarts.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3. Paardenarts.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4. Is voor de uitvoering van bepaalde diensten of werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Adverteerder Paardenarts.nl schriftelijk in gebreke te stellen. Paardenarts.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om de Overeenkomst alsnog uit te voeren.
4.5. Indien Paardenarts.nl gegevens behoeft van de Adverteerder voor de uitvoering van de Overeenkomst zal de Overeenkomst niet eerder aanvangen dan wanneer de gegevens correct en juist zijn doorgegeven aan Paardenarts.nl. Paardenarts.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Paardenarts.nl is uitgegaan van door de Adverteerder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Adverteerder, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Paardenarts.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Adverteerder aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5. Recht van herroeping

5.1. De Adverteerder heeft – al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf – het recht de
dienstverlening te herroepen binnen 7 (zeven) werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst.
5.2. Door Paardenarts.nl wordt niet teruggenomen: dienstverlening die tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties van de Adverteerder.

Artikel 6. Betaling

6.1. Tenzij anders overeengekomen betaalt de Adverteerder aan Paardenarts.nl een vergoeding voor de overeengekomen diensten, berekend volgens de geldende tarieven van Paardenarts.nl. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal de Adverteerder binnen veertien dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Betaling kan, op aanwijzing van Paardenarts.nl, geschieden door middel van automatische incasso, iDEAL of door middel van een factuur. Paardenarts.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2. Tenzij anders overeengekomen zijn de door Paardenarts.nl met de Adverteerder overeengekomen prijzen exclusief omzetbelasting.
6.3. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Paardenarts.nl gerechtigd, na
verkregen toestemming van de Adverteerder, aan de Adverteerder gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van de Adverteerder te laten uitvoeren. Indien een Adverteerder een dergelijke automatische incasso wenst te storneren zal de Adverteerder voorafgaand aan deze stornering eerst in overleg treden met Paardenarts.nl. Indien de Adverteerder per credit card heeft betaald of een automatische incasso heeft gegeven en blijkt dat incasso door Paardenarts.nl niet
mogelijk is door saldotekort, is Paardenarts.nl gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen.
6.4. De verplichting tot betaling van periodiek verschuldigde bedragen blijft bestaan tijdens een eventuele buitengebruikstelling van de algemene voorwaarden.
6.5. Wanneer er meerdere onbetaalde rekeningen zijn zal bij betaling eerst de oudste rekening worden vereffend.
6.6. Indien de Adverteerder niet tijdig overgaat tot betaling van het aan Paardenarts.nl verschuldigde bedrag, dan verkeert de Adverteerder van rechtswege in verzuim. Zijn de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen, dan zal de Adverteerder, zonder dat enige in gebreke stelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn aan Paardenarts.nl. In dat geval is de Adverteerder aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Paardenarts.nl die daardoor direct of indirect is ontstaan.
6.7.Paardenarts.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet de lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.8. In geval van een niet-tijdige betaling is Paardenarts.nl bevoegd verdere levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de Adverteerder de betalingsverplichting volledig is nagekomen. Deze betalingsverplichting bevat ook eventueel toepasselijke wettelijke rente en incassokosten.
6.9. Indien Adverteerder in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Adverteerder. Het verzuim van de Adverteerder die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Adverteerder), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen 14 (veertien) dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Paardenarts.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Adverteerder geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Adverteerder), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Adverteerder worden verhaald. De Adverteerder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.10. De Adverteerder heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens
tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden
voorzien. Paardenarts.nl heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk vorderingen van de Adverteerder heeft te verrekenen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Prijs

7.1. Alle prijzen zijn in Euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
7.2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Adverteerder te betalen periodiek vervallende bedragen dan geldt dat Paardenarts.nl gerechtigd is door middel van een kennisgeving (per e-mail of schriftelijk) op een termijn van tenminste 1 (één) maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in gedurende de eerste 12 (twaalf) maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.
7.3. Paardenarts.nl is in alle andere gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een kennisgeving (per e-mail of schriftelijk) aan de Adverteerder aan te passen voor dienstverlening die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de Overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
7.4. Indien de Adverteerder niet akkoord wenst te gaan met een door Paardenarts.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is de Adverteerder gerechtigd binnen 7 (zeven) werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Paardenarts.nl genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

8.1. Paardenarts.nl is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Adverteerder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Paardenarts.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Adverteerder de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Adverteerder niet langer van Paardenarts.nl kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
8.2. Paardenarts.nl is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien:

  • De Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard;
  • De Adverteerder niet langer in staat is of bereid is om de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen;
  • De Adverteerder handelt in strijd met de Nettiquette;
  • De Adverteerder oneigenlijk gebruik maakt van de inhoud van Paardenarts.nl en hiermee een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten.

8.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Paardenarts.nl op de Adverteerder onmiddellijk opeisbaar. Indien Paardenarts.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
8.4. Indien Paardenarts.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
8.5. Wanneer de ontbinding aan de Adverteerder toerekenbaar is, is Paardenarts.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8.6. Indien de Adverteerder een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Adverteerder in rekening worden gebracht.
8.7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Paardenarts.nl, zal Paardenarts.nl in overleg met de Adverteerder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Adverteerder toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Paardenarts.nl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Adverteerder in rekening gebracht. De Adverteerder is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Paardenarts.nl anders aangeeft.
8.8. In geval van overmacht aan de zijde van Paardenarts.nl worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Paardenarts.nl langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
8.9. Paardenarts.nl is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Een voor de Adverteerder nadelige wijziging van het tarief moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk of elektronisch worden aangekondigd. In dat geval heeft de Adverteerder het recht om de lopende Overeenkomst op te zeggen per datum waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 9. Plaatsing en inhoud van Advertentiemateriaal (banners, vermeldingen, advertenties en advertorials) op Paardenarts.nl en/of gebruik van content van Paardenarts.nl

9.1. Paardenarts.nl is slechts gehouden het Advertentiemateriaal te plaatsen als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
9.2. Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 (vijf) werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Paardenarts.nl. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van Paardenarts.nl, vervalt iedere aansprakelijkheid van Paardenarts.nl voor de correcte uitvoering van de overeengekomen diensten.
9.3. Ten aanzien van de levering gelden de aanleverspecificaties als genoemd op http://www.paardenarts.nl/aanleverspecificaties/.
9.4. Paardenarts.nl is niet aansprakelijk voor de situatie dat de banner tijdelijk niet getoond wordt als gevolg van het uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur (zie artikel 10.6). Indien een vermelding of banner meer dan 10% van de overeengekomen advertentieduur niet getoond wordt als gevolg van een technisch mankement of onderhoudswerkzaamheden, treden de Adverteerder en Paardenarts.nl in overleg over de mogelijkheid om de advertentieduur (kosteloos) te verlengen.
9.5. Indien de Adverteerder constateert dat het Advertentiemateriaal niet wordt getoond, dient de Adverteerder dat binnen 3 (drie) dagen te melden door middel van schriftelijk of elektronisch contact. Indien deze melding niet binnen 3 (drie) dagen is geschied, is Paardenarts.nl niet aansprakelijk voor enige vergoeding als gevolg van het niet getoond zijn van de banner. Alle overige klachten dienen binnen 7 (zeven) dagen gemeld te worden door middel van schriftelijk of elektronisch contact.
9.6. Uitsluitend de Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de banner of de vermelding en de content op de pagina waarnaar de banner of de vermelding verwijst.
9.7. Alle banners dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal. Banners die in een andere taal zijn opgesteld, kunnen worden geweigerd.
9.8. Paardenarts.nl heeft te allen tijde het recht advertentiemateriaal en/of vermeldingen te weigeren of te verwijderen, om welke reden dan ook, en zonder nadere toelichting. Bovendien mag Paardenarts.nl te allen tijde reclamemateriaal wijzigen voor zover dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de technische specificaties en/of voorwaarden die gelden ten aanzien van de plaatsing.
9.9. Het is de Adverteerder niet toegestaan reclamemateriaal te laten plaatsen waarvan de inhoud of de Bestemmingspagina:

  1. van pornografische aard, discriminatoir, schadelijk voor een bepaalde persoon, bevolkingsgroep of organisatie, obsceen, bedreigend, misleidend, lasterlijk of haatzaaiend is of zal zijn;
  2. in strijd is of zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, toepasselijke handelsgebruiken (inclusief doch niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code en enige vergelijkbare reclame code);
  3. inbreuk maakt of zal maken op intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van derden;
  4. een aanprijzing bevat of zal bevatten voor stoffen, diensten, producten of materialen die in overtreding zijn met toepasselijke wet en regelgeving in een land waar een banner van Adverteerder wordt getoond, geplaatst of op andere wijze openbaar wordt gemaakt.

9.10. Paardenarts.nl staat niet toe om artikelen en de reacties op artikelen, gedeeld op sociale platformen zoals Google+, Facebook en Twitter, te gebruiken voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Paardenarts.nl heeft het recht om reactie te verwijderen die (links naar) commerciële boodschappen, wachtwoordphishing, massamailings, boodschappen uit politieke campagnes, softwarevirussen of andere vormen van ‘spam’ bevatten.
9.11. Gebruik van content van Paardenarts.nl (artikelen, teksten, foto’s, illustraties, video’s) is enkel mogelijk op basis van een Overeenkomst.

Artikel 10. Beheer

10.1. Paardenarts.nl is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.
10.2. Paardenarts.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Paardenarts.nl te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding voor de Adverteerder jegens Paardenarts.nl ontstaat.

Artikel 11. Garantie & onderzoek

11.1. De door Paardenarts.nl te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
11.2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de diensten van Paardenarts.nl door de Adverteerder.
11.3. De Adverteerder is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de diensten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Adverteerder te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 (zeven) dagen na levering schriftelijk of elektronisch aan Paardenarts.nl te worden gemeld. Hierbij geeft de Adverteerder Paardenarts.nl de gelegenheid om het gebrek te onderzoeken.
11.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Adverteerder geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Indien Paardenarts.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2. Behalve in geval van opzet of grove schuld en tenzij de wet anders bepaalt, is Paardenarts.nl nimmer gehouden tot enige vergoeding van door of in verband met door Paardenarts.nl geleverde zaken en/of diensten door Adverteerder of door derden geleden schade.
12.3. Indien Paardenarts.nl aansprakelijk mocht zijn voor bepaalde schade, dan is de aansprakelijkheid van Paardenarts.nl beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Paardenarts.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
12.4. Paardenarts.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Paardenarts.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor financiële verliezen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen), schade aan goodwill of reputatie, indirecte of gevolgschade geleden in welke omstandigheid ook.
12.5. Paardenarts.nl sluit voor zover wettelijk mogelijk alle aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van bij haar in dienst zijnde werknemers of door haar ingeschakelde derden uit.
12.6. Paardenarts.nl is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van het internet en/of websites of computersystemen van de Adverteerder of derden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verbindingen met (Internet-) providers, onbereikbaarheid van de website van Paardenarts.nl, storingen in telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

Artikel 13. Vrijwaring

13.1. De Adverteerder vrijwaart Paardenarts.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Paardenarts.nl toerekenbaar is. Indien Paardenarts.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Adverteerder gehouden Paardenarst.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Adverteerder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Paardenarts.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Paardenarts.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Adverteerder.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Paardenarts.nl is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen jegens de Adverteerder indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (‘overmacht’) door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden welke het ongestoorde functioneren of toegankelijkheid van de Paardenarts.nl website en/of het adverteren en/of andere diensten verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal een eventuele verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden. Indien de genoemde periode langer duurt dan twee maanden, is elke partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: brand, watersnood, vorst, bliksem, arbeidsgeschil, staking c.q. storingen (zowel bij Paardenarts.nl als bij telecommunicatie- of internetproviders, datatransport providers, websites van partners of andere leveranciers), mobilisatie, inbeslagname van goederen, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen en een algemeen gebruik van voorraden.
14.3. Is Paardenarts.nl ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen (terwijl aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt), dan is Paardenarts.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Adverteerder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1. Paardenarts.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag geen andere partij, hetzij de Gebruiker, Adverteerder of derden hier gebruik van maken.
15.2. De door Paardenarts.nl geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel gebruikt worden.
15.3. Indien derden beslag leggen op door Paardenarts.nl geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de Gebruiker of de Adverteerder verplicht Paardenarts.nl daarvan op de hoogte te stellen.
15.4. De disclaimer, het cookiebeleid en het privacy beleid vormen een aanvulling op de Algemene voorwaarden van Paardenarts.nl en hebben betrekking op alle sites Paardenarts.nl en zijn tevens van toepassing op de Sociale platformen waar Paardenarts.nl gebruik van maakt.

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. Paardenarts.nl voldoet aan de verplichtingen die de wet haar oplegt betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Paardenarts.nl zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
16.2. De Gebruiker of de Adverteerder vrijwaart Paardenarts.nl voor alle aanspraken van derden die jegens Paardenarts.nl mochten worden ingesteld wegens een niet aan Paardenarts.nl toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
16.3. Paardenarts.nl is gerechtigd persoonsgegevens van de Gebruiker of de Adverteerder op te nemen in de persoonsregistratie van Paardenarts.nl welke benodigd is voor o.a. administratie- en beheerstaken. Hierbij respecteert Paardenarts.nl de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die men aan Paardenarts.nl verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
16.4. De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Paardenarts.nl en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak een verplichting is.
16.5. Paardenarts.nl bewaart de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de diensten waar de Gebruiker of de Adverteerder een Overeenkomst voor heeft gesloten. Deze gegevens worden niet doorverkocht aan derden op welke manier dan ook.
16.6. Paardenarts.nl is gerechtigd om uw bezoek aan de website van Paardenarts.nl te analyseren voor het optimaliseren van de geleverde diensten, zie hiervoor ons cookiebeleid.
16.7. De Gebruiker of de Adverteerder zal Paardenarts.nl zo snel mogelijk informeren over mogelijke wijzigingen in de naam-, adres- of contactgegevens die voor Paardenarts.nl relevant en benodigd zijn voor het uitvoeren van de diensten van Paardenarts.nl.

Artikel 17. Slotbepaling

17.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
17.2. Enkel de rechter in de vestigingsplaats van Paardenarts.nl is bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Paardenarts.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

18.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Paardenarts.nl.
18.2. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.